ANTREPO KAĞITSIZ BEYANNAMEYE İLİŞKİN DUYURU

02 Temmuz 2021

Antrepoda Kağıtsız Beyanname


Bakanlığımızca yürütülmekte olan "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler tüm gümrük müdürlüklerinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.


05.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır.

03.08.2021 tarihi itibarıyla beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır.

Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından "Muayene/Kontrol" ekranından görüntülecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.