Habur Tasfiye İşletme Müdürlüğü

                                                                                             GÜLİSTAN ORHAN
​                                                                            HABUR TASFİYE İŞLETME MÜDÜR V.

                 
HABUR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Adres         : Habur Sınır Kapısı Silopi/ŞIRNAK
Tel              : 0486 528 70 54
Fax             : 0486 528 70 55
e-posta      : tasishabur@gtb.gov.tr 
 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 
 

 • 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmak.
 • Tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak.
 • Gümrük denetimine tabi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde geçici depolama yerleri, antrepolar işletmek.
 • Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları işletmek.
 • Laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan personel giderleri hariç tüm giderleri karşılamak.
 • Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yürütmek.
 • Gümrük idarelerinden gelen tespit tahakkuk belgelerinin kontrolünü yapmak, tasfiye ambarlarında bulunan eşyanın tespit tahakkuk belgelerini düzenlemek,
 • Tasfiyelik hale gelen eşya için gerekli hallerde izin veya rapor alınması işlemlerini yapmak.
 • Perakende satılacak eşya için perakende satış karan alarak Bölge Müdürlüğünün onayına sunmak.
 • Satılan eşya ve araç listeleri ile ihale bedellerinin toplamını Bölge Müdürlüğüne bildirmek.
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken vergi, resim harç ve para cezalan gibi amme alacaklarının tahsili amacıyla gümrük yükümlüsünden haczedilen menkul mallarla ilgili işlemleri yapmak.
 • Satışa sunulup alıcısı çıkmayan veya piyasaya satışında sakınca görülen eşyanın kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Tasfiye işletme müdürlüklerince işletilen ambarlarda imhalık hale gelen eşyanın imhasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Tasfiyelik hale gelen eşyalarla ilgili olarak, eşya sahiplerinin yeniden ihraç amaçlı satış veya bir rejim beyanında bulunmaya yönelik taleplerine ilişkin işlemleri gümrük müdürlükleri ile koordineli olarak yürütmek.
 • Ambara giren ve çıkan eşya ile ilgili işlemleri yürütmek ve yılsonu sayımlarını yapmak.
 • Tasfiye İşletme Müdürlüklerince işletilen ambarlarda tasfiyelik hale gelmemiş eşyadan bekletilemeyecek nitelikte olan eşyaları gerekli işlemin yapılması için Gümrük Müdürlüğüne bildirmek.
 • Döner sermaye kaynaklı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapmak.
 • Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan ambar, lojistik merkezi, antrepo ve geçici depolama yeri güvenliği için gerekli işlemleri yapmak.
 • Görev alanı ile ilgili personelinin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak.
 • Geçici depolama yerleri, antrepolar, gümrüksüz satış mağazaları ve depolar için 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanuna göre açma ve her yıl ödenmesi gereken işletme harçları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, modernizasyon, otomasyon; araç-gereç ve teknik cihazların temini; kurs, konferans, toplantı ve seminer düzenlenmesi; envanter, projelendirme, uygulama, araştırma-geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak.
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.