Habur Gümrük Müdürlüğü

                                 
                                                                                                         Ali GÖKDEMİR                  
                                                                                                  Habur Gümrük Müdürü
 


HABUR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres          : Habur Sınır Kapısı Silopi/ŞIRNAK
Tel              : 0486 528 70 12
Fax             : 0486 528 70 15-36
e-posta       : habhabgm@gtb.gov.tr


Gümrük Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 

 • Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Gümrük vergileri ve para cezalan ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tebliğ, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak ile ek tahakkuk ve para cezalarının tahsilât aşamalarını ilgili programlara kaydetmek.
 • Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıt yükleri ile ilgili deniz manifestosu, yük senedi, CMR, CİM ve CIV gibi belgelerin incelemesini yapmak.
 • Özet beyanla ilgili işlemleri yürütmek.
 • Geçici depolama statüsündeki eşyanın kanuni süresi içinde bir rejim beyanında bulunulup bulunulmadığını veya gümrükçe onaylanmış diğer işlem ve kullanımlara tabi tutulup tutulmadığını takip etmek, süresi içinde rejime veya başka bir kullanıma tabi tutulmayan eşyanın tasfiye sürecini başlatmak.
 • Transit rejimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Gümrük vergisi ve diğer vergi, resim, fon ve mali yükümlülüklerin ödendiğini tespit ettikten, teminata bağladıktan veya muafiyet hükümlerini uyguladıktan sonra eşyayı sahibine veya yetkili temsilcisine teslim etmek.
 • Serbest dolaşıma giriş ve ihracat rejimi dışında herhangi bir gümrük rejimine veya gümrükçe onaylanmış bir İşlem veya kullanıma tabi tutulan eşyanın, gümrükle ilişkisini kesecek herhangi bir rejim veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar takip ve denetimini yapmak.
 • Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine göre gümrük beyannamesinde yer alan bütün bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek eşyanın ilgili rejime geçişini sağlamak.
 • Dahilde işleme, geçici ithalat, nihai kullanım ve gümrük kontrolü altında işleme izinlerini vermek, bu eşyanın rejim veya kullanım süresi içinde takip ve denetimini yapmak.
 • Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın işlenmesi sonucu elde edilen işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmak.
 • İhracat rejimi ile geçici ihracat işlemlerini yürütmek,
 • Eşyanın mahrece iade işlemlerini yürütmek.
 • Serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek ve denetlemek.
 • Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ve giden eşyanın gümrük işlemlerini yürütmek.
 • Sınır ve kıyı ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
 • Konteynerlerle ilgili işlemleri yapmak.
 • İhrakiye ve kumanya ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Yeniden ihracat, imha ve gümrüğe terkle ilgili işlemleri yürütmek.
 • Yatlarla ilgili işlemleri yürütmek.
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarını kabul etmek.
 • Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak.
 • Kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılan ile gümrüklü yer ve sahalarda gümrük muhafaza hizmetlerini yerine getirmek.
 • Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adlî mercilere intikal ettirmek.
 • Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda münhasıran, gümrük bölgesinde ise gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önleme çalışmalarını yürütmek.
 • Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan araç-gereç, teknik donanım ve dedektör köpeklerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçları belirlemek.
 • Gümrüklü yer ve sahalardaki acil müdahale timi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin bulunmadığı durumlarda antrepoların yıllık sayımlarını yapmak.
 • Geçici depolama yerleri ve antrepolarda tasfiyelik hale gelen eşyanın tespit işlemlerini yaparak, Tasfiye İşletme Müdürlüklerine bildirmek.
 • Kaçak zannıyla el konulan eşya ile kaçakçılık naklinde kullanılan taşıtın tespitini yaparak Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslimini sağlamak.
 • Vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi, tecili ve taksitlendirilmesi işlemleri, terkini ile yetki limitini aşan miktarların geri verilmesi ile ilgili başvurulan dosyası ve görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletmek.
 • Müdürlük faaliyet alanı ile ilgili risk analizi yapmak.
 • Tasfiyelik hale gelen eşya ile ilgili olarak eşya üzerinde tasarruf hakkına sahip olanların yeniden ihraç amaçlı satış veya eşyanın bir rejime tabi tutulması beyanında bulunmasına yönelik talepleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
 • Amme borçluları ile ilgili olarak 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz uygulaması yapmak.
 • Amme alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsilini temin etmek üzere gerekli haciz ve tahsilat işlemlerini yapmak.
 • Hacizli gayrimenkul satışlarında satış şartnamesini hazırlamak, satış ilanını yapmak, satış dosyasını oluşturarak satış komisyonuna göndermek.
 • Taraf olunan adli ve idari davaları takip etmek, bu davalara ilişkin tüm işlemleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
 • İşlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamelerini bordro dahilinde arşivlemek, yasal süreler içerisinde muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Antrepo ve geçici depolama yerleri ile ilgili işlemleri yapmak.
 • TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • TIR Sözleşmesine istinaden verilen taşıt onay belgelerini vermek.
 • Ulaştırma mevzuatına göre yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Kanuni saklama süreleri sona eren belgelerin, ayıklama ve imha işlemlerini yürütmek.
 • Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bölge Müdürlükleri, yargı mercileri veya diğer yetkili mercilerce istenilen beyanname ve ekleri ile diğer tüm belgeleri ilgililere göndermek, işlemleri bitenlerin iadesini sağlamak.
 • Kaçak eşya ambarlarına alman eşyalarla ilgili mahkemelerle yapılan yazışmaları takip etmek.
 • Gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerinin sürekli, etkin ve standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 • Görev alanı ile ilgili personelin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak.
 • Fazla çalışma ve yolluk işlemlerini yürütmek.
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.